Aankondiging van de dag


Foto, van de dag Foto van 10-06-2023

Ook jouw aankondiging op deze site?
Klik hier


VBR "STRAVA" CLUBALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VBR

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Artikel 2. Algemeen

 1. Op alle door VBR gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor de plaats alwaar de Vestiging gelegen is.
 2. Inschrijving vindt plaats door:
  1. het inschrijfformulier op de website www.vbr-vlaanderen.be volledig in te vullen en te verzenden
  2. telefonische aanmelding of persoonlijke aanmelding op het secretariaat
  3. per post, via invullen en verzenden van het papieren inschrijfformulier
 3. Na contante of elektronische betaling is het lidmaatschap in orde voor dat jaar. Voor betalingen die gebeuren tussen 1 september en 31 december zal het lidmaatschap ook in orde zijn voor het volgende jaar. Indien er geen betaling is gebeurd, kan er zich niemand beroepen op het lidmaatschap en de daarmee gepaard gaande voordelen.
   

Artikel 3. Overeenkomst

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de VBR.
 2. De VBR behoudt zich het recht voor om na het einde van de contractuele periode, de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het lid zal hiervan via het magazine of via de website of via email op de hoogte worden gebracht.
   

Artikel 4. Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap vangt aan op de datum waarop de VBR de betaling van het Lid heeft ontvangen.
 2. Het Lid is bekend met het feit dat zijn lidmaatschap steeds afloopt op 31 december van het begonnen jaar (met uitzondering van de betalingen die vanaf 1 september gebeuren, deze zullen tot 31 december van het volgende jaar geldig zijn).
 3. Ook indien het Lid geen gebruik kan of wil maken van de verzekering of andere diensten, die deel uitmaken van de VBR, heeft hij/zij geen recht op korting en/of terugbetaling van het lidgeld.
 4. Een jongerenaansluiting is alleen geldig voor jeugdleden. Wanneer er andere gezinsleden, aan het lidmaatschap worden toegevoegd, dient men het gezinsaansluitingstarief te betalen

Artikel 5. Voorinschrijvingen bij VBR evenementen (enkel van toepassing voor organisatoren van VBR evenementen)

 1. Aangesloten VBR clubs kunnen vrijblijvend gebruik maken van de VBR voorinschrijvingstool met de daaraangekoppelde betalingseenheid.
 2. Voorinschrijvingen kunnen na betaling niet meer geannuleerd worden.
 3. Betalingen gebeuren enkel via Bancontact of Ideal
 4. Bij afwezigheid van deelnemers worden geen inschrijvingsgelden terugbetaald aan de deelnemer.

Artikel 6. Lidmaatschapsgelden

6.1 Lidmaatschapsgelden kunnen online, via overschrijving of contant betaald worden.
6.2 Indien het lidmaatschap later wordt aangegaan dan het reeds begonnen jaar heeft het lid geen recht op korting. Nieuwe lidmaatschappen, die worden betaald in september zullen wel geldig zijn tot 31 december van het volgende jaar.
6.3 Alle prijzen zijn inclusief BTW.
 

Artikel 7. Privacy

7.1. De VBR gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.
7.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van het Lid is de Vlaamse Wielrijdersbond VZW
7.3. Indien het Lid zijn persoonlijke gegevens aan de VBR overmaakt, worden deze in het bestand van de VBR in versleutelde vorm opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het ledenbestand en de door VBR aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van studies, om het Lid te informeren over nieuwe producten en diensten, voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van aan Vlaamse Wielrijdersbond gelieerde ondernemingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst, of daar waar het wettelijk vereist wordt.
7.4. Het Lid kan een overzicht van zijn persoonlijke gegevens en eventueel een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens krijgen via de website.
 

Artikel 8. Beëindiging Lidmaatschap en schorsing van het lidmaatschap

8.1. Een lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd.
8.2. Indien het lidmaatschap voortijdig wordt beëindigd, zal men geen recht hebben op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld.
 

Artikel 9. Informatieverplichting

9.1 Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bank gegevens) dienen aan de VBR te worden doorgegeven.
9.2 Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer de VBR kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden van het Lid.
 

Artikel 10. Slotbepaling

10.1 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.
10.2 Het Lid heeft bij online of telefonische inschrijving het recht om aan de VBR mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de inschrijving. Wanneer er echter gebruik gemaakt is van het attest voor het ziekenfonds, vervalt het herroepingsrecht en wordt de terugbetalingen geweigerd.